Gebruiksvoorwaarden Serviceapp

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Service App (hierna: “de App”). De App wordt u aangeboden door Itho Daalderop BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11006307
(hierna: “Itho Daalderop”).

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt:

Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de App gebruik maakt. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden die tevens zijn te raadplegen op www.ithodaalderop.nl.

Door gebruik te maken van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie ervan), aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 Doel van de App

De App is uitsluitend ontwikkeld voor professionele gebruikers zoals installateur en monteurs. Zonder account is alleen openbare informatie raadpleegbaar zoals die bijvoorbeeld ook op de website beschikbaar is. Met account komen meer functies beschikbaar, afhankelijk van de kennis van Itho Daalderop-producten, bijvoorbeeld door aantoonbaar gevolgde trainingen.

De App zorgt er voor dat de gebruiker:

 • informatie over Itho Daalderop-producten kan raadplegen zoals documentatie etc. (zonder account)
 • garantie kan registreren of raadplegen van een Itho Daalderop-product (met account)
 • het Itho Daalderop-product in bedrijf kan stellen, instellingen kan veranderen of instellingen/codes kan uitlezen (met account)
 • gebruik maken van geautomatiseerde contactmoment met Itho Daalderop zoals het indienen van garantieclaims, service-aanvragen etc. (met account)

Artikel 3 Gebruik

De gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de App door onbevoegden (gebruikers die niet van Itho Daalderop inloggegevens hebben ontvangen) is niet toegestaan.

De gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat (tablet).

De werkzaamheid van de App en kwaliteit van de aansturing is afhankelijk van een smartphone of tablet, de op die apparatuur gebruikte software en besturingssysteem, de internetverbinding en de aanwezigheid van (voldoende) GPS-signaal.

Om gebruik te kunnen maken van de App, dient u over een smartphone of tablet te beschikken met een (internet)verbinding. De kosten daarvoor dient de gebruiker zelf te dragen.

Itho Daalderop heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

Artikel 4 Misbruik

Het gebruik van de App is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden.

Het is de gebruiker niet toegestaan de App te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren.

Het is de gebruiker voorts niet toegestaan de App: te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken; op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software; te gebruiken voor commerciële doeleinden; te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Itho Daalderop of haar medewerkers.

Artikel 5 Gegevensverwerking en privacy

Om zowel de gebruiker als Itho Daalderop de volledige functionaliteit van de App te kunnen bieden verzamelen wij een aantal gegevens:

 • Inlognaam/e-mail adres van de gebruiker;
 • Serienummer van het Itho Daalderop product;
 • Adres waarop de apparatuur geïnstalleerd is;
 • Gegevens eindgebruiker;
 • Data die via de App gedeeld worden in geautomatiseerde contacten zoals garantieclaims, aanmelden retouren, storingsmeldingen etc.

De inloggegevens bewaren wij totdat de gebruiker verzoekt deze data te verwijderen. Data rondom de Itho Daalderop-producten en de geautomatiseerde contacten bewaren wij volgens ons algemene privacybeleid. Wij verzoeken u, omwille van de AVG, aan uw klant mede te delen dat zowel Itho Daalderop als uzelf inzicht hebben in de door u opgegeven persoonsgegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven de persoonsgegevens van de gebruiker alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming hebben gekregen van de gebruiker of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat vordert bij een vermoeden van een misdrijf). 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners en app bouwers;

Artikel 6 Onderhoud/aanpassingen

Itho Daalderop onderhoudt de App en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren. Itho Daalderop heeft voorts het recht om informatie op de App te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 7 Beëindiging gebruiksrecht

De gebruiker heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde duur of zolang de App actief wordt ondersteund door Itho Daalderop. Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

Itho Daalderop kan het gebruiksrecht van de App ten aanzien van één of meer gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de App, gebruik van de App in strijd met deze gebruikersvoorwaarden en/of indien Itho Daalderop hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de App, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Itho Daalderop of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om de App geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Itho Daalderop over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Met het downloaden van de App en het gebruik van de App verklaart en begrijpt de gebruiker het volgende:

 • het gebruik en de installatie van de App is geheel voor rekening en risico van de gebruiker;
 • de App wordt “as is” ter beschikking gesteld aan de gebruiker;
 • Itho Daalderop kan niet garanderen dat de App voldoet aan de eisen van de gebruiker;
 • Itho Daalderop kan niet garanderen dat de informatie op de App altijd volledig, juist of actueel zal zijn.
 • Itho Daalderop kan niet garanderen dat de App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn;
 • Itho Daalderop kan de beveiliging van de App niet garanderen.
 • Itho Daalderop biedt geen technische ondersteuning.
 • Itho Daalderop kan de App tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.
 • Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc.), verminking of verlies van data als gevolg van gebruik van de App.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Itho Daalderop is niet aansprakelijke voor de uitingen en/of informatie die door gebruikers worden verspreid via de App.

Artikel 10 Wijziging gebruiksvoorwaarden

Itho Daalderop kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden via e-mail of de App kenbaar gemaakt. Bij continuering van het gebruik van de App stemt de gebruiker in met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum die wordt genoemd in de bekendmaking.

Artikel 11 Overig

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.