Gebruiksvoorwaarden Climate Connect-App

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2023

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Climate Connect-App (hierna: ‘de App’). Deze App wordt u aangeboden door Itho Daalderop BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 11006307 (hierna: ‘Itho Daalderop’).

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt:

 • Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de App.
 • Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden, die tevens zijn te raadplegen op www.ithodaalderop.nl.

Door gebruik te maken van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie ervan), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 Doel van de App

De App zorgt ervoor dat de Gebruiker het Itho Daalderop-product kan bedienen ten einde om zijn comfort en energieprestaties te verbeteren.

De App zorgt voor een verbinding met het Itho Daalderop-product. Hiermee komt de boiler beschikbaar voor de onbalansmarkt op het energienet. Dit betekent dat de boiler een aantal keer per jaar kan worden ingeschakeld wanneer er onbalans ontstaat, doordat er een overschot van groene energie op het elektriciteitsnetwerk is.

De Gebruiker geeft akkoord voor het gebruik van zijn Itho Daalderop-product voor het inzetten op de onbalansmarkt.

Artikel 3 Functies van de App

Afhankelijk van het gebruikte Itho Daalderop toestel kan er via de App energie bespaart worden. De App laat de gebruiker bewuster omgaan met het energieverbruik van het toestel en geeft hierdoor betere inzichten en mogelijkheden. Denk aan; bespaartips, het inschakelen van de vakantiemodus en het (tijdelijk) verhogen van het warmwatercomfort. Tevens kan er te allen tijde een software update plaatsvinden waardoor het Itho Daalderop toestel altijd van de juiste firmware is voorzien.

Artikel 4 Gebruik van de App

Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, maakt hij/zij een account aan om te kunnen inloggen.

De Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van de App door onbevoegden (gebruikers die niet van Itho Daalderop hun inloggegevens hebben ontvangen) is niet toegestaan.

De Gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat (tablet).

De werkzaamheid van de App en kwaliteit van de aansturing is afhankelijk van de smartphone of tablet, de op die apparatuur gebruikte software en besturingssysteem, de internetverbinding en de aanwezigheid van (voldoende) GPS-satellieten.

Om gebruik te kunnen maken van de App, dient u over een smartphone of tablet te beschikken met een (internet)verbinding. Daarnaast moet het Itho Daalderop-product kunnen worden aangesloten op het internet. De kosten daarvoor dient de Gebruiker zelf te dragen.

Itho Daalderop heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

Artikel 5 Misbruik van de App

Het gebruik van de App is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de App te belemmeren.

Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan om de App te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken; op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan derden beschikbaar te stellen; te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software; te gebruiken voor commerciële doeleinden; te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Itho Daalderop of haar medewerkers.

Artikel 6 Gegevensverwerking en privacy

Om zowel de Gebruiker als Itho Daalderop de volledige functionaliteit van de App te kunnen bieden, verzamelen wij een aantal gegevens:

 • Inlognaam/e-mailadres;
 • ID van het Itho Daalderop-product;
 • Adres waar de apparatuur geïnstalleerd is;
 • Energieverbruik/energiegegevens van het Itho Daalderop-product;
 • EAN-code van de elektriciteitsmeter;
 • Aantal bewoners (optioneel);
 • Energietarieven (optioneel);
 • Gegevens van de installateur (optioneel);
 • Aantal inschakelingen en duur voor de onbalansmarkt;
 • Instellingen van het Itho Daalderop-product zoals modus en temperatuur;
 • Type en merk telefoon;
 • Versie van het besturingssysteem;
 • Aantal crashes;
 • Aantal sessies;
 • Sessieduur;
 • Paginaweergaven.

Bij ontkoppeling van de App zullen we de NAW-gegevens na uiterlijk 3 maanden verwijderen uit ons systeem. De inlognaam/e-mailadres zullen we behouden voor het inloggen op onze website. Uiteraard kan de Gebruiker ons verzoeken om alle data te verwijderen of aan te passen. Bij ontkoppeling zullen we de verbruiksdata anonimiseren om te gebruiken voor analysedoeleinden; gepersonaliseerde verbruiksdata verwijderen we uiterlijk 6 maanden na ontkoppeling.

Verstrekking van persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming hebben gekregen van de Gebruiker of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat vordert bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners en App-bouwers;
 • Aggregators/netbeheerders op de energiemarkt.

Artikel 7 Onderhoud/aanpassingen van de App

Itho Daalderop onderhoudt de App en kan updates uitbrengen om aanpassingen te doen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren. Itho Daalderop heeft voorts het recht om informatie op de App te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8 Beëindiging gebruiksrecht

De Gebruiker heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde duur of zolang de App actief wordt ondersteund door Itho Daalderop. De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

Itho Daalderop kan het gebruiksrecht van de App ten aanzien van één of meer Gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de App, gebruik van de App in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of indien Itho Daalderop hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de App, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen, etc. berusten bij Itho Daalderop of haar licentiegevers.

Het is niet toegestaan om de App geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Itho Daalderop over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Met het downloaden van de App en het gebruik van de App verklaart en begrijpt de Gebruiker het volgende:

 • het gebruik en de installatie van de App is geheel voor rekening en risico van de Gebruiker;
 • de App wordt ‘as is’ ter beschikking gesteld aan de Gebruiker;
 • Itho Daalderop kan niet garanderen dat de App voldoet aan de eisen van de Gebruiker;
 • Itho Daalderop kan niet garanderen dat de informatie op de App altijd volledig, juist of actueel zal zijn;
 • Itho Daalderop kan niet garanderen dat de App vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn;
 • Itho Daalderop kan de beveiliging van de App niet garanderen;
 • Itho Daalderop biedt geen technische ondersteuning;
 • Itho Daalderop kan de App tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen;
 • Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc.), verminking of verlies van data als gevolg van het gebruik van de App;
 • De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Itho Daalderop is niet aansprakelijke voor de uitingen en/of informatie die door de Gebruiker worden verspreid via de App;
 • Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan de in de App vermelde tarieven en besparingsinformatie.

Artikel 11 Wijziging Gebruiksvoorwaarden

Itho Daalderop kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt bij het gebruik van de App. Bij continuering van het gebruik van de App stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum, zoals genoemd in de bekendmaking.

Artikel 12 Overig

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.