Garantievoorwaarden Itho Daalderop bv

Veiligheid en kwaliteit hebben de hoogste prioriteit bij Itho Daalderop. Onze producten worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens moderne productiemethoden en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Indien de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met de installateur die het product geïnstalleerd heeft of met de Itho Daalderop servicedienst. De contactgegevens vindt u aan het einde van de handleiding of op onze website www.ithodaalderop.nl.

Voor alle Itho Daalderop producten geldt een standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Binnen deze termijn wordt het product of de onderdelen daarvan kosteloos gerepareerd of vervangen. Voor geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van één jaar.

Alleen producten geleverd met een garantieregistratiekaart en voorzien van een serienummer kunnen geregistreerd worden voor verlengde garantie. Dit betekent dat de fabrieksgarantie wordt verlengd met drie of vijf jaar onderdelengarantie (1) door het product binnen twee maanden na installatiedatum te registreren via de website www.ithodaalderop.nl/garantie.

Tijdens registratie wordt op basis van het serienummer bepaald of onderdelengarantie van toepassing is en wat de duur is van deze garantie.

Voor sommige producten gelden aanvullende geldigheidstermijnen en voorwaarden; zie de pagina van het product op onze website.

De garantie geldt als aanvulling op de wettelijke garantieverplichtingen van Itho Daalderop. Op al onze aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

De fabrieksgarantie en eventuele verlengde onderdelengarantie zijn uitsluitend geldig als:

 • het product geïnstalleerd is, gebruikt of onderhoudenwordt in overeenstemming met de handleiding.
 • er sprake is van materiaal- en constructiefouten die ter beoordeling zijn voorgelegd en/of door Itho Daalderop als zodanig zijn beoordeeld.
 • de aankoopnota met vermelding van de aankoopdatum en het type- en serienummer van het product, bij de garantieaanvraag wordt overlegd.
 • het product is voorzien van het originele typeplaatje.
 • het product wordt gebruikt voor normaal gebruik, gebaseerd op het aantal bedrijfsuren volgens de geldende product- en installatienormen.
 • herstelling onder garantie wordt uitgevoerd door een erkend installateur.(2)
 • het product (3) door Itho Daalderop of een door Itho Daalderop gemachtigde instantie in bedrijf is gesteld (IBS).
 • de installatiechecklist voor inbedrijfname (IBS) is ingevuld en het origineel of een kopie van die lijst op verzoek van Itho Daalderop kan worden overlegd.(4)

Herstelling of vervanging van het product onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn of aanvang van een nieuwe garantietermijn van het product tot gevolg. Bij herstellingen tijdens of na garantie geeft Itho Daalderop, uitsluitend op hetzelfde gebrek, een garantie van twaalf maanden op de herstelling en betreffende onderdelen.

De garantie vervalt indien:

 • de garantieperiode verstreken is.
 • het product niet is geïnstalleerd door een erkend installateur indien dit door Itho Daalderop nadrukkelijk is voorgeschreven in de handleiding.
 • het toestel onderhevig is geweest aan overbelasting, bevriezing of oververhitting.
 • het systeem is geïnstalleerd buiten het grensgebied van het land waarin het product is verkocht.
 • het product niet geïnstalleerd is, niet gebruikt of niet onderhouden wordt in overeenstemming met de handleiding.
 • er constructiewijzigingen aan het product zijn gedaan zonder toestemming van Itho Daalderop.
 • het product wordt gebruikt zonder productfilters.
 • het product overmatig vervuild is geraakt.
 • de kwaliteit van het verwarmings- en leidingwater niet voldoet aan de voorwaarden, zoals deze door de World Health Organisation zijn gesteld.
  • Zuurgraad (pH) 7–8,5
  • IJzergehalte (Fe) ‹ 0,2 mg/l
  • Chloorgehalte (Cl) ‹ 150 mg/l
  • Geleidbaarheid ‹ 125 mS/m
  • Hardheid 3-12 °dH / 5-22 °fH / 0,53-2,14 mmol/l CaCO3
  • Chemische toevoegingen niet toegestaan
 • bij reparaties of onderhoud niet de originele Itho Daalderop onderdelen zijn toegepast.
 • reparaties of onderhoud door onbevoegden zijn verricht of onoordeelkundig zijn verricht.
 • het product in bedrijf is genomen zonder water of te lage waterdruk.
 • de koudwaterleiding niet is aangesloten via een, in het land van installatie, goedgekeurde inlaatcombinatie.

In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overschrijden, tenzij wettelijk anders is bepaald. Itho Daalderop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, waterschade en brandschade. Itho Daalderop is niet verantwoordelijk voor in- en uitbouwkosten.

Niet onder de garantie vallen defecten die het gevolg zijn van:

 • nalatigheid.
 • ondeskundig gebruik.
 • geweld van buitenaf.
 • overmacht of externe oorzaken, zoals blikseminslag, brand, natuurrampen, mijnbouw, aardgaswinning, grondwerkzaamheden door derden.
 • inwerking van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen.
 • normale slijtage.
 • inwendige of uitwendige corrosie.
 • kalkafzetting (CaCO3).
 • te hoge en/of verkeerde spanning.
 • toepassing van onjuist koudemiddel door derden.
 • toepassing van een onjuiste gassoort.
 • onjuiste verbranding.
 • onjuiste ontluchting, beluchting en/of overdrukbeveiliging.
 • verontreinigde toevoer verbrandingslucht.
 • inwerking van chemische toevoegingen aan het verwarmings- of drinkwatercircuit.

Niet onder de garantie vallen:

 • het vervangen van batterijen.
 • het vervangen van zekeringen.
 • het vervangen van ontsteek- en ionisatiepennen.
 • het vervangen van pakkingen.
 • het vervangen of reinigen van filters.
 • het bijvullen van de installatie.
 • het programmeren van thermostaten en regelingen.
 • schade aan de ommanteling en andere niet functionele onderdelen indien deze veroorzaakt zijn door het transport, de installatie of veroudering van het product óf door het gebruik van schurende of agressieve reinigingsmiddelen.

De gebruiker dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect of de storing te melden bij een erkende installateur of Itho Daalderop.

Indien er sprake is van niet (goed) functioneren van één van onze producten, moet deze op de plek van installatie worden gerepareerd. Indien er sprake is van garantie worden vervangende onderdelen aan de hersteller geleverd.

Instructies voor de installateur over afhandelen van service en garantie zijn te vinden op onze professional website.

 1. Onderdelengarantie betekent volledige vergoeding van alleen de onderdelen, en geldt niet voor arbeidskosten en voorrijkosten. De duur van de onderdelengarantie is afhankelijk van het product.
 2. Een erkend installateur is een installateur werkzaam bij een cv- of werktuigbouwkundig installatiebedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgenomen in het SEI-erkenningsregister (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) of dat een Sterkin-erkenning heeft.
 3. Geldt alleen voor warmtepompen en de ventilatiesystemen DemandFlow en QualityFlow.
 4. Geldt alleen voor warmtepompen.